Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

Giải pháp quản lý tài sản bằng mã vạch/ RFID


Các tính năng phần mềm quản lý tài sản:

 • Yêu cầu chức năng cơ bản

 • Theo dõi thông tin tài sản từ lúc khởi tạo cho đến khi thanh lý. Các thông tin phát sinh được cập nhật từ các nghiệp vụ liên quan, không chỉnh sửa trực tiếp trên thông tin tài sản.

 • Mỗi tài sản được quản lý đến các thành phần chi tiết cấu thành tài sản. Khi duy chuyển sẽ mặc định duy chuyển toàn bộ, khi cần thiết có thể tách thành các tài sản độc lập.

 • Mỗi tài sản có thể tăng giảm nhiều lần.

 • Khai báo thông tin tài sản:

Tất cả mọi tài sản mới đưa vào sử dụng đều phải thông qua khâu đăng ký tài sản mới. Mỗi lần có thể đăng ký cùng lúc nhiều tài sản trên một phiếu đăng ký tài sản. PM hỗ trợ việc nhập phiếu đăng ký và in ra phiếu đăng ký để các bên có liên quan cùng ký vào.

 1. Thông tin chính.

 • Mã tài sản: mỗi tài sản có 1 mã duy nhất không trùng, mã này dùng để in mã vạch dán lên tài sản (nếu quản lý bằng mã vạch).

 • ID thẻ RFID: ID này có thể dùng chính ID bộ nhớ EPC hoặc được ghi xuống thẻ theo chuẩn của công ty.

 • Số phiếu nhập: số phiếu/số hóa đơn của tài sản.

 • Tên tài sản.

 • Mục đích sử dụng.

 • Nguyên giá: giá trị gốc tài sản.

 • Đơn vị tính.

 • Số serial

 • Loại tài sản: phân loại tài sản theo đặc điểm.

 • Nhóm tài sản.

 • Tình trạng hiện tại.

 • Ngày sử dụng.

 • Thời hạn: thời gian sử dụng.

 • Nơi sử dụng.

 • Phân bổ: nếu chưa phân bổ thì mặc định tài sản ở kho, khi được phân bổ ghi nhân các thông tin: phòng ban, nhân viên, ngày phân bổ.

 • Hình ảnh tài sản.

 • Ghi chú.

 • ….

 1. Thông tin khác

 • Nhà sản xuất.

 • Nhà phân phối.

 • Năm sản xuất.

 • Công suất/ diện tích..

 • Đình chỉ sử dụng: Ngày đình chỉ, lý do định chỉ.

 • ….

 1. Thông tin theo dõi

 • Người tạo thông tin tài sản.

 • Ngày tạo.

 • Người hiệu chỉnh (ghi nhân khi chọn theo tác edit).

 • Ngày hiệu chỉnh.

 • …..

 1. Thông tin thành phần cấu tạo tài sản: Mỗi tài sản có thể có (1 hoặc nhiều) hoặc không có thành phần cấu tạo. Các thông tin thành phần tài sản bao gồm:

 • Mã thành phần.

 • Tên thành phần.

 • Số lượng.

 • Giá trị.

 • Hình ảnh.

 • Ghi chú.

 • ….

 1. Thông tin đình kèm: bao gồm các file về hóa đơn, phiếu bảo hành …. đính kèm.

 2. Thông tin check in/out.Người duyệt.

 3. Người mượn.

 4. Ngày check in/out.

 • Các danh mục dùng chung

 1. Loại tài sản.

 2. Nhóm tài sản.

 3. Tình trạng tài sản.

 4. Nhà sản xuất.

 5. Nhà phân phối.

 6. Chi nhánh.

 7. Phòng ban.

 8. Nhân viên.

 9. …..

 • Các nghiệp vụ:

 1. Tạo tài sản mới (II).

 2. Xem danh sách tài sản theo điều kiện: nhóm, loại, phòng ban…, xem chi tiết tài sản gồm các thông tin ghi nhân các thông tin như mục (II) và các thông tin liên quan trong quá trình sử dụng, điều chuyển, bảo hành, kiểm kê… được cập nhật từ các thao tác nghiệp vụ liên quan (IV).

 3. Chuyển tài sản

  1. Tạo phiếu chuyển: Tài sản chuyển từ phòng ban, CN, nhân viên này sang phòng ban, CN nhân viên khác. Sau khi tạo phiếu chuyển xong, các tài sản liên quan sẽ được cập nhật trang thái điều chuyển. Phiếu chuyển gồm các thông tin cơ bản sau:

 • Số phiếu.

 • Mã tài sản.

 • Ngày chuyển.

 • Người chuyển/ chi phí chuyển.

 • Lý do chuyển.

 • Nơi chuyển (CN, phòng ban, nhân viên).

 • Nơi nhận (CN, phòng ban, nhân viên).

  1. Xem danh sách phiếu chuyển.

 1. Sữa chửa, bảo hành

  1. Tạo phiếu sửa chửa, bảo hành.

 • Số phiếu.

 • Mã tài sản.

 • Ngày thực hiện.

 • Chi phí.

 • Đơn vị bảo hành (Địa chỉ, tel, email, contact…)

 • Mô tả tình trạng

  1. Danh sách phiếu bảo hành, sửa chữa.

 1. Module kiểm kê:

  1. Tạo phiếu kiểm kê.

  2. Danh sách phiếu kiểm kê.

  3. Đồng bộ sản lượng kiểm kê từ PDA qua server, so sánh xuất ra danh sách thiếu, chuyển danh sách cho PDA đi tìm kiếm

 2. Thanh lý

  1. Tạo phiếu thanh lý.

  2. Danh sách phiếu thanh lý.

 3. Module check in/out: Áp dụng cho các tài sản dùng chung hoặc tài sản đặc biệt cần phải có thủ tục mượn/khai báo khi có nhu cầu sử dụng. Lựa chọn tài sản check in/out từ PM (hỗ trợ tìm kiếm theo tên, nơi lưu trữ, nhóm, loại) hoặc đọc ID thẻ bằng desktop reader. Cho phép check in/out nhiều tài sản cùng lúc. Các thông tin cần khai báo khi check in/out:

 • Ngày.

 • Người mượn.

 • Người cho mượn.

 • Số ngày mượn.

 • Alram( Disable or enable)

 1. Report: các báo cáo có thể in, lưu thành các định dang như pdf, word, excel… Các thông tin có thể chọn từ ngày đến ngày.

 1. Thống kê tài sản theo theo chi nhánh

 2. Thống kê tài sản theo theo phòng ban

 3. Thống kê tài sản theo theo phân loại tài sản

 4. Thẻ tài sản chi tiết

 5. Phiếu đăng ký tài sản

 6. Phiếu di chuyển tài sản

 7. Phiếu điều chỉnh tài sản

 8. Danh sách tài sản đề nghị thanh lý

 9. Danh sách Barcode/RFID các tài sản mới đăng ký

 10. Báo cáo tình hình di chuyển tài sản

 11. Báo cáo tình hình đăng ký tài sản mới

 12. Báo cáo tình hình thanh lý tài sản

 13. Báo cáo tình hình bảo hành/bảo trì tài sản

 14. Bảng kê kết quả kiểm kê tài sản.

 15. ……

 • RFID và/hoặc barcode module

 1. RFID: 1.1 Quản lý phần cứng: phần cứng gồm có handheld, desktop, fixed reader và RFID printer

 • Cho phép cấu hình các cổng của fixed reader có cảnh báo hoặc không (tương ứng vị trí/khu vực  nào đó).

 • Khai báo thêm/ bớt các khu vực tương ứng với phần cứng (ví dụ port 1 trên reader tương ứng với zone A).

 • Quản lý được thiết bị đang online/offline.

 • Thêm/bớt/ chỉnh sửa thiết bị phần cứng.

 • Cho phép bật/tắt chức năng đọc của fixed reader.

1.2 Đồng bộ dữ liệu giữa server và thiết bị PDA:

 • Qua wifi

 • Qua cáp usb

1.3 Đọc – ghi dữ liệu lên thẻ: các lựa chọn ghi như sau:

Dùng ID mặc định của thẻ

 • Desktop reader: đọc thông tin ID thẻ, lưu thông tin nào vào database, link với các thông tin liên quan của tài sản.

 • Máy in RFID: in tem nhãn (tên tài sản, mã tài sản…) và đọc ID thẻ lưu lên database. Bao gồm chức năng thiết kế nhãn và nội dung cần in và ghi lên tag, có thể review xem trước. Cho phép in cùng lúc nhiều thẻ.

Tạo ID của thẻ theo quy định công ty: (tạo ID từ các thông tin như nhóm SP, lloại SP, CN, serial… )

 • Desktop reader: ghi thông tin xuống bộ nhớ EPC, lưu thông tin nào vào database, link với các thông tin liên quan của tài sản.

 • Máy in RFID: in tem nhãn (tên tài sản, mã tài sản…) và ghi thông tin xuống bộ nhớ EPC, lưu thông tin nào vào database, link với các thông tin liên quan của tài sản. Bao gồm chức năng thiết kế nhãn và nội dung cần in và ghi lên tag, có thể review xem trước. Cho phép in cùng lúc nhiều thẻ.

Ghi nhận vị trí của tài sản: thông qua chức năng đọc của fixed reader được khai báo trên phần quản lý phần cứng.

Module PDA: có các chức năng

Tìm kiếm sản phẩm

 • Tìm một/danh sách sản phẩm chỉ định trước, cảnh báo bằng tiếng beep khi tìm được càng gần thì âm thanh càng lớn.

 • Tìm xem các sản phẩm nào tại một khu vực nào đó.

 • Cập nhật vị trí tài sản khi đưa vào vi trí lưu trữ.

Kiểm kê: quét toàn bộ kho và so sánh với giá trị sổ sách

 • Barcode:

   1. In nhãn: In mã vạch và các thông tin lên nhãn , cho phép in cùng lúc nhiều nhãn.

 • PDA:

 • Tìm xem các sản phẩm nào tại một khu vực nào đó.

 • Cập nhật vị trí tài sản khi đưa vào vi trí lưu trữ.

 • Đồng bộ qua USB và wifi.

 • Cảnh báo:

 1. Cảnh báo qua chuông và email với tài sản mang qua khu vực kiểm soát mà chưa check out.

 2. Cảnh báo danh sách tài sản đến hạn cần bảo trì, thay thế, thanh lý… qua email.

 • Phân quyền:

 • Phân quyền theo module chức năng.

 • Phân quyền theo người dùng (Xem, sửa, xóa…).

 • Phân quyền theo nhóm (phòng ban, chức vụ…). 


Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với với chúng tôi theo số Hotline: 0933 46 02 09 - 0967 272 909
Đối Tác Của HK Solution
Smiley face


Thiết kế bởi: Vinatechweb.com